Štatút súťaže - Júnová súťaž

1. USPORIADATEĽ


Usporiadateľom súťaže MÁJOVÁ SÚŤAŽ S VYHRAT.SK (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť VYHRAT s.r.o. so sídlom na Zimná 17, Košice 04001, Slovenská republika, IČO: 50 650 939 , prevádzkovateľ portálu www.vyhrat.sk (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu. Súťaž je oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len "Súťažný príspevok") na profile vyhratsk na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram. Súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Účastník Súťaže si je vedomý, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi Súťaže a nie sociálnej sieti Facebook.


2. TRVANIE SÚŤAŽE


Trvanie Súťaže je od 01.05.2022 do 31.05.2022


3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE


Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
- zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"
- osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka


4. PODMIENKY SÚŤAŽE


Do súťaže sa používateľ zapojí podľa týchto Pravidiel a tiež podľa podmienok, ktoré budú stanovené v súťažnom príspevku Naša súťaž. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže splní podmienky Súťaže uvedené v Súťažnom príspevku. Usporiadateľ vyžrebuje najneskôr do dvoch pracovných dní od ukončenia termínu Súťaže spolu taký počet výhercov, ako je uvedené v podmienkach Súťažného príspevku. Usporiadateľ po vyžrebovaní posúdi, či vyžrebovaný účastník splnil tieto pravidlá a podmienky Súťaže uvedené v súťažnom príspevku. V prípade ich nesplnenia vyžrebuje usporiadateľ náhradného výhercu. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.


5. VÝHRA A JEJ ODOVZDANIE


Výhra bude oznámená na webovej stránke www.vyhrat.sk a taktiež na profiloch firmy v rámci socialnych sieti Instagram a Facebook. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný emailom. Výherca nie je povinný výhru prijať. Pokiaľ výherca výhru odmietne, do 1 mesiaca nebude reagovať na e-mail alebo FB či IG správu, komentár pod súťažným postom od usporiadateľa s oznámením o výhre alebo neuvedie pravdivé či úplné osobné údaje, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadne v prospech usporiadateľa. Odovzdanie výhry zabezpečí Usporiadateľ prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti, pokiaľ sa s výhercom nedohodne inak. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená Usporiadateľom Súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.


6. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA


V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania Súťaže, si Usporiadateľ vyhradzuje právo Súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť Pravidlá či podmienky Súťaže, prehlásiť oznámenie zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť Účastníkom Súťaže, ktorí sa Súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými mravmi. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ďalej aj v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane Usporiadateľa. V prípade, že si výherca neprevezme v riadnom termíne svoju výhru, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa. V prípade, že bude mať Usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie Účastníka Súťaže alebo inej osoby, ktorá mu pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto konaniu dôjde, bude Účastník Súťaže zo Súťaže vylúčený, to platí tiež v prípade iného konania Účastníka Súťaže či inej osoby, ktorá mu pomohla, či mohla pomôcť k výhre iným spôsobom, ktorý je tiež v rozpore s Pravidlami, podmienkami Súťaže či dobrými mravmi. Usporiadateľ tiež môže od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody, a to najmä v súvislosti s ukončením Súťaže, jej pozastavením či zmenou Pravidiel alebo podmienok Súťaže. Účasť v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť Pravidlá a podmienky Súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia, Pričom Účastník Súťaže nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na webovej stránke www.vyhrat.sk rovnako ako aj na firemnom profile na socialných sieťach Facebook a Instagram.


7. OSOBITNÉ USTANOVENIA


V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Pravidiel alebo podmienok Súťaže rozhoduje Usporiadateľ. V prípade potreby si Usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu trvania Súťaže a po jej skončení. Rozhodnutie usporiadateľa ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa Súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov.
Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
Pravidlá sú platné odo dňa 1.9.2020 až do odvolania.