GDPR Podmienky ochrany osobných údajov


I. Základní ustanovení


Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je VYHRAŤ s.r.o IČO 50 650 939 so sídlom Zimná 1144/17, 040 01 Košice – Staré Mesto (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Zimná 1144/17, 040 01 Košice – Staré Mesto email: info@vyhrat.sk Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


Údaje poskytnuté registrovanými užívateľmi (ďalej len “užívateľ“) webovej stránky www.vyhrat.sk (ďalej len “webová stránka“), ktoré sú najmä emailová adresa, meno a priezvisko. V prípade využívania mobilnej aplikácie sa taktiež jedná o telefonné čislo. Geolokalizačné údaje. Tie sú získavané prostredníctvom mobilnej a webového prehliadača. V prípade o nesúhlase so spracovaním je možné tieto údaje vypnúť v nastavení vášho prehliadača, alebo mobilnej aplikácie. Údaje získane súhlasom s používaním cookies. Týmito údajmi sú považované vaše údaje o návšteve a aktivite na webovej stránke, alebo mobilnej aplikácií. Nezbierame ani neuchovávame citlivé osobné údaje týkajúce sa vášho politického názoru, zdravotného stavu, vierovyznania a ďalšie.


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov.


Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 . V prípade nesúhlasu je možné odhlásiť sa z odberu newsletterov kliknutím na priložený odkaz na odhlásenie sa z newsletteru. Pre účely poskytnutia našich služieb alebo služieb našich partnerov, napr. pre účely poskytovania zákazníckej podpory. Prevencia podvodného a taktiež plnenie právnych povinnosti. Dôkladne sledujeme akým spôsobom sú využívané naše služby najmä z dôvodu prevencie pred podvodným správaním sa voči iným užívateľom. Pre uvedený účel spracúvame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu a na základe právneho titulu plnenia právnej povinnosti. Personalizácia našich služieb a využívanie notifikácií. Na základe našich analýz sa snažíme ponúkať vám obsah, ktorý by sa vám mal najviac páčiť a ktorý by vás mal najviac zaujímať. Pre uvedený účel spracúvame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu. Na spracovanie výsledkov súťaží. V rámci súťaží spracuvávame údaje, ktoré sú nutné pre zúčastnenie sa na súťaži. Pre každú súťaž platia iné pravidlá, ktoré sú obsiahnuté v štatúte súťaže nášho obchodného partnera. V niektorých prípadoch ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich bodoch môžeme získavať osobné údaje na základe vášho súhlasu. V tom prípade vás o rozsahu spracovania osobných budeme včas informovať. V takom prípade budeme požadovať váš dodatočný súhlas.


IV. Doba uchovávania osobných údajov


Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov. • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)


Príjemcovia osobných údajov sú osoby • zaisťujúce služby prevádzkovania webovej stránky a mobilnej aplikácie., • zaisťujúce marketingové služby, či zákaznícku podporu. • zaisťujúce IT služby, štatistické služby a služby dátovej analytiky. • zamestnanci VYHRAT s.r.o, ktorí sú zaviazaný k mlčanlivosti a to aj po skončení zamestnaneckého pomeru. • obchodný partner u ktorého ste sa rozhodli zúčastniť súťaže. • Verejnoprávne orgány, u ktorých platí výnimka z povinnosti mlčanlivosti. Ide o vybrané subjekty verejnej správy a iné subjekty, ktoré sú na to oprávnené zo zákona (napr. súdy, SOI, exekútori atď).


VI. Vaše práva


Za podmienok stanovených v Zákone máte • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov


Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


VIII. Záverečné ustanovenia


Vyplnením registračného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu v rámci registračného formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2020.