Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

1.Úvodné ustanovenia


a. Tieto obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len "Podmienky") platia pre poskytovanie služieb (definované v bode 2) na webovej lokalite www.vyhrat.sk (ďalej len "Portál") a na mobilnej aplikácii VYHRAT (ďalej len “Aplikácia“) prevádzkovanú Prevádzkovateľom (definované v bode 1b)
b. Prevádzkovateľom služieb je spoločnosť VYHRAT s.r.o., so sídlom na adrese: Zimná 1144/17, Košice – mestská časť Staré Mesto 04001, zapísaná v obchodnom registri IČO: 50 650 939 (ďalej len “Prevádzkovateľ“)
c. Za poskytovateľa služieb sa rozumie organizátor súťaže, ktorá je uverejnená a propagovaná na portáli (ďalej len “Poskytovateľ“). Poskytovateľ je vždy presne uvedený na základe obchodného mena, facebookového portálu alebo webovej stránky.
d. Za užívateľa služieb sa rozumie každý, kto nie je Poskytovateľom ani Prevádzkovateľom služieb a ma vytvorený platný užívateľský účet, ktorý je vytvorený po registrácií sa na Portáli. (ďalej len “Užívateľ“)
e. Tieto podmienky stanovujú a vymedzujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Poskytovateľa a Užívateľa (definované v bode 2) poskytovaných služieb. Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami registráciou (vyplnením a odoslaním elektronického formulára) na Portáli (daj link na registraciu)


2.Práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Poskytovateľa a Užívateľa


a. Užívateľ potvrdzuje, že sa pred prvým použitím portálu a/alebo Aplikácie, či pred registráciou na Portáli a/alebo do Aplikácie, alebo prihlásením prostredníctvom siete Facebook riadne oboznámil s aktuálnym znením Podmienok, tieto akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a dodržiavať ich.
b. Obsah vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom nie je založený na základe žiadnej zmluvy. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie zmlúv medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom ak nejaké existujú, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Užívateľovi na základe alebo v súvislosti so Zmluvou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Užívateľom ak taká existuje. Činnosť Prevádzkovateľa spočíva v prenajímaní Portálu a s tým súvisiacich služieb iným subjektom či osobám ktoré sú definované v bode 1c na vytváranie či propagovanie súťaží a ďalšou činnosťou spojenou s týmto konaním.
c. Užívateľ voči Prevádzkovateľovi prehlasuje a zaručuje sa, že je osobou, ktorá spĺňa príslušnými právnymi predpismi stanovené požiadavky pre využívanie služieb (napr. vek, spôsobilosť na právne úkony a pod.) a je teda spôsobilý na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom prostredníctvom Portálu a/alebo Aplikácie ak sa takáto zmluva vyžaduje. Užívateľ potvrdením registrácie uznáva, že všetky údaje, ktoré poskytuje Prevádzkovateľovi, či Poskytovateľovi, sú pravdivé, úplné, presné a správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych údajov Užívateľom a za škodu tým spôsobenú.
d. Užívateľ bude používať Portál a/alebo Aplikáciu a vkladať príspevky do diskusie prostredníctvom nie viac ako jedného užívateľského účtu. V prípade oprávneného podozrenia, že Užívateľ vytvoril a užíva viac užívateľských účtov, má Prevádzkovateľ právo tieto účty zablokovať a zmazať.
e. Užívateľ sa registráciou rovnako zaväzuje, že nebude vo verejných diskusiách a v hodnoteniach na Portáli a/alebo v Aplikácii a/alebo na sociálnych sieťach spravovaných zo strany Prevádzkovateľa hrubo a/alebo vulgárne urážať ostatných diskutujúcich, Poskytovateľa a/alebo Prevádzkovateľa a ich zamestnancov a/alebo nebude zverejňovať iné príspevky, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi alebo boli inak nevhodné. V súvislosti s verejnými diskusiami na Portáli a/alebo v Aplikácii a/alebo na sociálnych sieťach spravovaných zo strany Prevádzkovateľa si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstrániť príspevky, ktoré sú v rozpore s týmito Podmienkami používania či inak poškodzujú Prevádzkovateľa, Poskytovateľa alebo iných Užívateľov.
f. Užívateľ je povinný pri využívaní Portálu a/alebo Aplikácie dodržiavať právne predpisy, je povinný vždy rešpektovať práva Prevádzkovateľa aj tretích osôb. Užívateľ najmä nesmie užívať Portál a/alebo Aplikáciu v rozpore s týmito Podmienkami používania. Nesmie komerčne užívať ktorúkoľvek časť Portálu a/alebo Aplikácie spôsobom spôsobilým poškodiť Prevádzkovateľa a/alebo Poskytovateľa. Nesmie získavať prihlasovacie mená a/alebo heslá iných Užívateľov. Nesmie zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť akúkoľvek súčasť Portálu a/alebo Aplikácie, alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Portálu a/alebo Aplikácie. Nesmie používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Portálu a/alebo Aplikácie. Portál a Aplikáciu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných Užívateľov alebo Prevádzkovateľa, a ktorý je v súlade s jeho určením a technickými možnosťami.
g. Užívateľ sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Podmienok používania, zaväzuje, že nebude používať Portál a/alebo Aplikáciu, pokiaľ by jeho použitím zo strany Užívateľa došlo k porušeniu právnych predpisov, pokiaľ má menej než 18 rokov, nebude používať také služby Portálu a/alebo Aplikácie u ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov, pričom takéto služby sú označené symbolom "18+" alebo iným symbolom rovnakého významu


3. Súťaž


a. Užívateľ sa môže zapojiť do súťaže, ktorá je vyhlasovaná a organizovaná Poskytovateľom tak, že na Portáli a/alebo Aplikácií vyhľadá konkrétnu súťaž a splní všetky podmienky, ktoré sú vyžadované Poskytovateľom. Užívateľ dostane potvrdenie o vyplnení všetkých podmienok a následne je súťaž zaradená do zoznamu súťaží v jeho účte. Za správne a platné splnenie podmienok a následné zaradenie do žrebovania o výhry nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
b. Vyhodnotenie súťaže prebieha mimo Portálu či Aplikácie. Na vyhodnocovanie súťaží nemá Prevádzkovateľ žiadny vplyv a nenesie tak za vyhodnotenie súťaže žiadnu zodpovednosť. Ak je vyhodnocovanie súťaže verejné, môže byť zaradene do zoznamu služieb, ktoré Poskytovateľ využíva na Portáli či Aplikácii.
c. Odovzdávanie výhier sa deje podľa pravidiel ktoré sú uverejnené v podmienkach súťaže a za ktoré nesie zodpovednosť výlučne Poskytovateľ. Prevádzkovateľ nemá na správne odovzdanie výhry žiadny vplyv a nenesie tak žiadnu zodpovednosť. Reklamácie s vyhodnotením či odovzdaním výhry voči Prevádzkovateľovi tak nie sú možné.
d. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje ktoré zbiera o Užívateľoch sú len tie údaje o ktorých bol Užívateľ oboznámený v sekcii GDPR a na zbieranie ktorých mu dal Užívateľ súhlas. Zároveň sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretej strane a ani s nimi nebude narábane iným spôsobom ako je uvedené v sekcií GDPR (doplň názov)
e. Každá súťaž má svoje Všeobecné podmienky súťaže. Za tieto všeobecné podmienky súťaže nesie plnú zodpovednosť Poskytovateľ. Mali by obsahovať najmä: Vyhlasovateľa súťaže, Vymedzenie predmetu súťaže, Lehotu súťaže, Výšky cien a ich prípadne spôsoby zdanenia, Spôsob žrebovania výhercov, Spôsob vyhlásenia výhercov, Spôsob informovania výhercov a následne odovzdanie výhier, Ostatné súťažné podmienky a Znenie ochrany osobných údajov ktoré Poskytovateľ získava o Užívateľoch prostredníctvom súťaže. Za nesplnenie jednej z vyššie uvedených náležitosti nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.